Основи здоров'я у школі

Упровадження інтерактивних технологій
на уроках основ здоров’я в школі

Система шкільної освіти – єдина структура, що забезпечує масовість (охоплює всіх дітей віком 6-18 років), превентивність, ефективність, системність та послідовність у формуванні в дітей та молоді навичок здорового способу життя.
Освіта потребує інноваційних підходів до вирішення питання збереження та зміцнення здоров’я громади, особливо учнівської. Тому, основне завдання, яке виникає перед педагогами, психологами, практиками – розробка таких педагогічних технологій, які спрямовані на формування особистісних установок на здоровий спосіб життя, усвідомлення підлітком цінностей здоров’я та вироблення позитивної моделі поведінки.
Одним із шляхів досягнення цієї мети є формування в школярів відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я людей, що їх оточують, як до найвищих індивідуальних і суспільних цінностей. Стало зрозумілим, що назріла потреба переходу від етапу поінформованості школярів про стан їх здоров’я до етапу формування у них стійкої мотивації щодо здорового способу життя.
Питання превентивної освіти є часткою навчально - виховного процесу і розглядаються в різних розділах шкільних предметів, зокрема, основ здоров’я. Предмет «Основи здоров’я» входить до інваріантної складової навчального плану та інтегрує знання з валеології та безпеки життєдіяльності і має на меті навчити школярів вести здоровий спосіб життя на основі життєвих навичок. Успішна реалізація програми інтегрованого предмета можлива лише на засадах активної співпраці, партнерства всіх учасників навчально-виховного процесу педагогів, учнів, сім’ї і громади та повноцінного методичного й матеріально-технічного забезпечення.
В Національній доктрині розвитку освіти в Україні у ХХІ столітті сказано: „Пріоритетним завданням системи освіти є навчання людини відповідального ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших як до найвищих суспільних та індивідуальних цінностей”.
Складно знайти іншу соціальну цінність, яка була б такою важливою, як життя і здоров’я дитини. Від їхнього повноцінного розвитку залежить сучасне і майбутнє країни. Турбота про дітей, їхнє щастя та здоров’я, благополуччя завжди була й буде головною турботою дорослих. Фундамент здоров’я, фізичного і психічного, закладається саме в дитинстві.
Здоров’я дитини, формування характеру, виховання в неї корисних навичок та вмінь – найважливіші завдання, які стоять перед сучасним вчителем.
Змінюється світ, змінюється і сама людина, але пріоритетним у житті все ж таки залишається здоров’я. Запорукою здоров’я людини є здоровий спосіб життя – це, насамперед, активна діяльність самої людини, спрямована на збереження і поліпшення власного здоров’я, оздоровлення організму, боротьбу зі шкідливими звичками та чинниками ризику для здоров’я.
Формування прагнення зберегти і зміцнити своє здоров’я, стимулювання тривкої мотивації на здоровий спосіб життя, формування почуття відповідальності за своє здоров’я, ціннісне ставлення до життя мають базуватися на сучасному світогляді, найголовніших досягненнях науки та цілісному уявленні про людину, яка живе за законами, що мають лежати в основі шкільної науки.
Одним із найважливіших завдань сучасної школи є навчання учнів основ здоров’я, озброєння знаннями, уміннями і навичками збереження і зміцнення їхнього здоров’я впродовж всього життя.
У Новоюлівській ЗОШ І – ІІІ ступенів створено систему роботи по збереженню і розвитку здоров’я учнів: заняття фізичною культурою на уроках та в позаурочний час, організовано гаряче харчування, дотримується тепловий режим, проводяться ігри на свіжому повітрі, фізкультхвилинки на уроках, бесіди з попередження травматизму та захворювань, які проводять класні керівники, вчителі та медична сестра. Значна роль з цього питання відводиться і урокам основ здоров’я, які я викладаю з 2001 року (спочатку це був предмет „Основи безпеки життєдіяльності ”).
Традиційними в школі стали дні здоров’я, тиждень основ здоров’я, зустрічі з працівниками ЦРЛ, МНС, газового господарства, відпрацювання плану евакуації зі школи, конкурси малюнків на відповідну тематику, екскурсії до районної пожежної частини, відвідування вистав на протипожежну тематику та ін.
Я на належному рівні володію комп’ютерними технологіями: пройшла курси Майкрософт „Партнерство в навчанні ”, курси „Медіа-освіта” при ДОІППО, сертифікаційні курси з цифрових технологій, самостійно оволоділа технікою створення презентацій з допомогою редактора Power Point, навчилася працювати з програмою Excel. На уроках основ здоров’я я користуюся комп’ютером, який підключено до шкільного електронного освітнього середовища та мережі Інтернет. Це дає мені змогу організувати роботу з обдарованими та здібними учнями: вони створюють презентації, готують реферати, розгадують кросворди, розв’язують тести. Є можливість урізноманітнити уроки використанням комп’ютерних технологій: перегляд мультфільмів, фотографій, малюнків, відеороликів, відео фрагментів, слухання аудіо записів. Намагаюся уроки урізноманітнювати, щоб учням було цікаво їх відвідувати. Із задоволенням діти беруть участь у проведенні тренінгів, люблять працювати в групах, в парах, з цікавістю грають в інтерактивні та дидактичні ігри тощо.
Значної уваги приділяю відпрацюванню практичних умінь і навичок: евакуація зі школи, надання домедичної допомоги, правила вуличного руху, поведінка в громадських місцях, правила поведінки на льоду, в натовпі тощо.
З метою профілактики травматизму та інфекційних захворювань проводжу диктанти, бесіди, зустрічі з медичною сестрою.
Маю сподівання, що всі мої уроки не пройшли даремно і отримані дітьми знання, уміння і навички допоможуть їм правильно діяти в складних життєвих обставинах, в які я їм не бажаю потрапляти.

На своїх уроках я формую в учнів активну мотивацію на дбайливе ставлення до свого здоров’я, тобто кожного особисто заохочую зрозуміти, чому саме йому потрібно дбати про своє здоров’я. Учні отримують інформацію про фізичний розвиток людини, її взаємозв’язки з природою та іншими людьми, збагачують уявлення про красу навколишнього світу, виявляють духовну складову здоров’я через милосердя, співчуття, взаємодопомогу, набувають уміння та опановують навички морально-етичної поведінки. Обов’язковим завданням для формування ключових життєвих компетенцій школярів є засвоєння правил безпечної поведінки вдома, у школі, надворі, у громадських місцях.
Учні засвоюють знання з особистої гігієни, виробляють і закріплюють відповідні уміння і навички, звертаючи особливу увагу на запобігання найбільш поширеним і небезпечним захворюванням і травмам, які можуть підстерігати дітей і в класі, і в сім’ї, і в інших місцях. Діти мають змогу зрозуміти значення рухової активності та загартування, раціонального харчування, режиму дня для власного здоров’я та розвитку. Опрацьовую з дітьми і спеціальні теми , вивчення яких запобігає роздратованості учнів, порушенням зору, постави і т.п.

Для вдосконалення знань, умінь та навичок зі здоров’язберігаючих технологій використовую різні прийоми та методи: практичні, ситуативні, змагальні, активні методи навчання, пізнавальні ігри.

Немає коментарів:

Дописати коментар